Algemene voorwaarden Bleep-IT

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

Aanvaarding

Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van onzentwege zal het feit dat de cliënt ons een bestelling, een werk of een dienst toevertrouwt, op zich inhouden dat hij al onze hierna vermelde verkoopsvoorwaarden aanvaardt. De algemene verkoopsvoorwaarden die voorkomen op de stukken van onze cliënten zijn ons niet tegenstelbaar. De algemene inkoopvoorwaarden van de afnemer gelden niet, tenzij wij een schriftelijke overeenkomst sturen met onze instemming. De aanvaarding van bestelformulieren of het zenden van een orderbevestiging houden nooit in dat wij de inkoopvoorwaarden van de afnemer aanvaarden.

Offertes

Tenzij vooraf door ons ingetrokken zijn onze offertes slechts geldig gedurende de daarin vermelde periode, of wanneer geen periode aangeduid werd, gedurende 14 dagen na hun dagtekening. Enkel de wettige vertegenwoordigers kunnen onze firma geldig verbinden. De goederen en diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of bestelbon. Bovendien kunnen wij steeds gelijksoortige materialen van een ander merk leveren zonder dat dit aanleiding kan geven tot prijsvermindering.

Levering- en uitvoeringstermijnen

De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens ander sluitende schriftelijke afspraak. Alle opgegeven levering- en uitvoeringstermijnen zijn steeds richtinggevend en zullen waar mogelijk door ons aangehouden worden. Een eventuele overschrijding van deze termijnen geeft in geen geval recht op schadevergoeding of boete. Tevens zal de klant niet het recht hebben om de overeenkomst of bestelling te annuleren, te verbreken en/of om de ontvangst van de goederen en/of uitvoering der werken en/of de betaling te weigeren.

Overmacht

De bestellingen worden zo spoedig mogelijk naargelang van de beschikbare voorraden en de verwerking- en productiemogelijkheden uitgevoerd. Indien wij wegens omstandigheden, die zich buiten onze schuld voordoen, verhinderd worden onze verplichtingen na te komen, dan hebben wij de keuze om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden voortduren, dan wel de overeenkomst door middel van schriftelijke mededeling aan de afnemers te beëindigen. Volgende omstandigheden worden beschouwd als geval van overmacht: staking, uitsluiting, opstootjes, revolutie, mobilisatie, oorlog, epidemieën, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, machinestoringen, brand, overstroming, in gebreke blijven van leveranciers of andere gelijksoortige of ongelijksoortige omstandigheden.

Kosten en risico

Van zodra de goederen onze firma verlaten, is elk risico voor de klant, die tevens instaat voor alle kosten van verpakking, verzekering, transport en belastingen van welke aard ook.

Klachten

Geen enkele klacht betreffende onze goederen, diensten of facturen is ontvankelijk, indien deze niet schriftelijk bij ter post aangetekende brief aan onze firma is gericht kan binnen de zeven kalenderdagen na de dag der levering of uitvoering, respectievelijk na de factuurdatum. Bovendien moet de klacht betreffende de aard, hoeveelheden, kwaliteiten en uiterlijke toestand van de goederen ons gericht worden op het ogenblik van de levering en ook uitdrukkelijk vermeld worden op het origineel van het vervoerdocument, leveringsbon en/of servicerapport in het bezit van ons of onze transporteur. Verborgen gebreken dienen onmiddellijk na ontdekking ervan gemeld te worden op de wijze zoals in dit artikel uiteengezet. Behoudens schriftelijk akkoord van onzentwege zal geen enkele terugzending rechtsgevolgen kunnen hebben; de loutere aanvaarding van teruggezonden goederen geschiedt steeds onder alle voorbehoud, en impliceert nooit ons akkoord met de terugzending. Het bestaan van klachten ontheft de klant niet van zijn verplichting onze facturen te betalen op hun vervaldag. Bij akkoord voor terugzending dienen de goederen binnen de 8 kalenderdagen behoudens in het geval van beschadiging, in ongeschonden staat en in de originele onbeschadigde verpakking te worden teruggezonden.

Betaling

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn al onze facturen op hun datum contant betaalbaar te Lotenhulle, Marcel Buijzestraat 12 of door middel van overboeking ten gunste van een door de opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening, waarbij als betaling slechts zal gelden de mededeling van de betreffende bankinstelling dat het factuurbedrag is bijgeschreven op de aangewezen rekening. Bij niet betaling van het gehele factuurbedrag op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest verschuldigd zijn van: in relatie B2B (business to business): intrestvoet conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties. In relatie B2C (business to consumer) : intrestvoet van 12 % Bovendien zal bij niet tijdige betaling, automatisch zonder ingebrekestelling en van rechtswege de opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn aan de opdrachtnemer ten belope van 10 % van de hoofdsom met een minimum van 75,00 euro.

Eigendomsvoorbehoud

De opdrachtnemer is bevoegd om zaken van de opdrachtgever die hij onder zicht heeft, alsmede de zaken die door de opdrachtnemer zijn samengesteld of opgesteld in opdracht van de opdrachtgever niet aan de opdrachtgever of aan derden af te geven, totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer heeft voldaan. Het volledige eigendomsrecht op door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde zaken blijft onvoorwaardelijk bij de opdrachtnemer, totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer die voortvloeien uit de opdracht, heeft voldaan. Tot dit ogenblik zal de opdrachtgever geen enkele daad van beschikking over genoemde zaken stellen.

Ontbinding

Wanneer de klant nalaat één of meer verbintenissen uit te voeren, zullen wij het recht hebben om ofwel de gedwongen uitvoering te eisen met toepassing van huidige algemene voorwaarden, ofwel om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden te verklaren, onder meer per ter post aangetekende brief of telefax aan de klant. In dit laatste geval zal de klant gehouden zijn tot betaling van hetgeen reeds geleverd en uitgevoerd werd, en bovendien tot vergoeding van al onze schade, met een absoluut forfaitair minimum van 30% van de overeengekomen prijs inclusief BTW, of minstens het maximale wettelijk toegelaten.

Solvabiliteit

Wij zullen steeds het recht hebben om vóór een levering of werk voorschotten te vragen. Onverminderd ons het recht in voormeld artikel, zullen wij ook volledig waarborgen of zelfs volledige betaling kunnen eisen, indien het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt, zoals door de niet-tijdige betaling van een factuur, door zijn weigering een wisselbrief te accepteren of door een protest van een wisselbrief, door het vragen van termijnen, door het aanvragen van een gerechtelijk akkoord, door daden van gerechtelijke acties tegen de klant en/of door elke andere aanwijsbare gebeurtenis. In alle gevallen zullen wij tevens een retentierecht hebben op alle goederen die eigendom zijn van de klant, zulks tot onze algehele betaling.

Geen schuldvernieuwing

De uitgifte van handelspapieren en/of van al dan niet geaccepteerde wisselbrieven voor gehele of gedeeltelijke betaling van facturen of om deze betaling te waarborgen, en/of het toestaan van betalingsmodaliteiten, zullen nooit een schuldvernieuwing en/of een afstand van huidige algemene voorwaarden met zich meebrengen. In alle gevallen zullen al onze algemene voorwaarden volledig van toepassing blijven.

Garantie

Wij verlenen uitsluitend waarborg op door ons geleverde producten. Deze waarborg is in ieder geval beperkt tot de waarborg verleend door de fabrikant of leverancier. Bovendien is de waarborg beperkt tot gebreken die rechtstreeks te wijten zijn aan een ontwerp-, productie- of componentenfout, en tevens tot de terbeschikkingstelling van vervangingsgoederen of onderdelen, met uitsluiting van alle kosten van welk danige aard, zoals verplaatsingen, uurlonen, enz. De klant dient de goederen in onze werkplaats af te leveren en er weer op te halen, tenzij hij de verzending vraagt op zijn kosten en risico. In geval van export is de garantie steeds beperkt tot de verzending, op kosten en risico van de klant, van de vervangingsonderdelen voor de door de klant aan ons binnen de garantietermijn opgestuurde defecte onderdelen. Alle bijkomende kosten, zoals wettelijke heffingen op wisselstukken, invoerrechten, BTW en verzendingskosten zijn ten laste van de klant. Alle in garantie vervangen goederen of onderdelen worden steeds onze eigendom. Wij zullen de door ons verkochte goederen voor zover daarvoor geen hierna vermelde bijzondere regeling geldt, vervangen door goederen voor zover mogelijk van dezelfde soort, in gelijke hoeveelheden en / of formaten, indien de afnemer ons in staat gesteld heeft een deugdelijk onderzoek in te stellen en bij dat onderzoek gebleken is dat de goederen, binnen de geldende waarborgtermijn, niet hebben voldaan aan de eisen die redelijkerwijs gesteld mogen worden. Elke garantie aanspraak vervalt:

  • bij oneerkundig gebruik, misbruik of gebruik van een apparatuur die afwijkt van de voorschriften van het product;
  • in geval van gebrek aan toezicht of onderhoud, van vochtigheid, corrosie, bevuiling en andere externe oorzaken zoals blikseminslag of overspanning;
  • in geval van reparaties, wijziging, vervanging of toevoeging van onderdelen, of van andere ingrepen, zoals het openen van de apparatuur, die niet door ons personeel uitgevoerd zijn;
  • in geval van verkoop of verhuur van de apparatuur aan derden;
  • in geval van niet nakoming van betalingsverplichtingen tegenover ons. Ook zullen wij nooit gehouden zijn tot vergoeding van de enige indirecte schade, noch van schade in de exploitatie of van winstderving, en evenmin tot vergoeding van de schade of verliezen geleden door derden.

Werken

Ook voor werken en herstellingen is onze garantie beperkt tot het vervangen of herstellen van de door haar uitgevoerde werken. Alle schade aan constructies, gebouwen en/of de inrichting valt nooit onder onze verantwoordelijkheid. Alle aanpassingen, vervangingen, herstellingen, uitbreidingen en/of andere werken die niet uitdrukkelijk opgesomd zijn in de overeenkomst, zijn nooit in onze prijzen inbegrepen. Indien zij aan ons worden opgedragen, zullen zij in regie aangerekend worden.

Auteursrechten

De klant is gehouden tot een strikte naleving van de wetgeving betreffende de auteursrechten m.b.t. de door ons geleverde software en van alle voorwaarden van de fabrikant en/of leverancier ervan.

Oplevering

Wij zullen te allen tijde het recht hebben om voor iedere gehele of gedeeltelijke levering, prestatie en/of herstelling een bestelbon, leveringsbon of servicerapport te doen ondertekenen door de klant of diens aangestelde. De oplevering der werken wordt steeds geacht geschied te zijn bij de beëindiging der werken en in ieder geval bij een ingebruikname. 16. Huur van de goederen. Bij de huur van goederen wordt er steeds een contract opgemaakt met begin- en einddatum en de verhuurprijs. De goederen moeten altijd in hun oorspronkelijke staat terug geleverd worden. Defecten die ontstaan tijdens de verhuurperiode en die niet het gevolg zijn van fabricagefouten worden op de huurder verhaald. De goederen bestemd voor huur moeten in de zaak afgehaald worden en op de einddatum voor 17u teruggebracht worden. Eventuele verzendingskosten vallen ten laste van de huurder. Lampen en batterijen zijn altijd ten koste van de huurder.

Aansprakelijkheid Goederen/Diensten/Terreinen.

Bleep-IT kan nooit aansprakelijk gesteld worden m.b.t. software en/of hardware welke niet door zichzelf ontwikkeld werd. Zij kan eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of verlies van opgeslagen gegevens en/of programma’s. Het betreden van onze gebouwen en terreinen gebeurt op eigen risico. Bijgevolg kunnen wij ook niet aansprakelijk worden gesteld voor letsels of schade als gevolg van ongevallen die zich op onze terreinen of in onze gebouwen voordoen. Ook niet als die gevolgen pas later zichtbaar worden.

Geschillen

Op alle opdrachten en overeenkomsten en op daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken en hoven van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.